top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

תביעה

תביעה
23.1
המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת
תביעתו ויעשה כל הנדרש כדי לאפשר למבטח לברר חבותו
לתשלום עפ"י הפוליסה והיקפה.
23.2
בקרות מקרה ביטוח על פי פוליסה זו, על המבוטח או מי
מטעמו להודיע למבטח, ולהמציא למבטח בהקדם האפשרי
את כל המסמכים והמידע הדרושים בהקשר עם תביעתו
כמפורט להלן:
הוצאות רפואיות בגין אשפוז בבית חולים בחו"ל - סיכום
•של האשפוז או כל מסמך רפואי שיתקבל מבית החולים
בתום האשפוז.
• הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל: תיעוד רפואי
ביחס לנסיבות האירוע מהרופא המטפל, וקבלה בגין
ההוצאות.
• תרופות - מרשם או מסמך רפואי המעיד על הצורך
ברכישת התרופה, בצירוף קבלה בגין ההוצאות.
• הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה או קיצורה ו/או החזר
הוצאות מיוחדות: מסמכים המוכיחים את זכאות המבוטח,
כגון: אישורי חברת הנסיעות, קבלות על תשלום או
אישורי חברת
אישורים על פיקדונות, אישורי הזמנות,
התעופה וכדומה. אם הביטול נגרם מסיבה רפואית יש
לצרף את התיעוד הרפואי המתאים. החברה רשאית
.
לדרוש ממבוטח להמחות לה את זכותו לשיפוי מצד ג׳
• כבודה -
1. במקרה של גניבה או אבדה לכבודה שהייתה באחריות
צד שלישי כדוגמת חברות תעופה, יש לדווח על כך לנציג
חברת התעופה בשדה התעופה ביום האירוע ולקבל ממנו
אישור בכתב על הגניבה או האבדה. המבטח ישלם בכפוף
להצגת האישור שלעיל.
2. במקרה של גניבה או אבדה של כבודה במשך השהות
בחו"ל - יש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה מיד עם גילוי
הגניבה או האבדה, ולהמציא למבטח את אישור המשטרה
בדבר הדיווח על הגניבה או האבדה.
3. מכשיר סלולארי, מחשב נייד, מחשב לוח, מצלמה - יש
לפנות לתחנת המשטרה הקרובה מיד עם גילוי הגניבה
ולהמציא למבטח את אישור המשטרה בדבר הדיווח על
הגניבה.
23.3
ביצוע האמור לעיל ע"י המבוטח מהווה תנאי מהותי לחבות
המבטח ותשלום פיצוי כלשהו עפ"י פוליסה זו.
23.4
שימוש בכרטיס ה- PassportCard
23.4.1
כרטיס ה- PassportCard נועד
לתשלום עבור שירותים רפואיים
של ביקורי רופא, רכישת תרופות
וחדר מיון או במקרה של איחור
בהגעת כבודה. תנאי להטענת
כרטיס ה- PassportCard הוא
יצירת קשר עם מוקד השירות
לצורך הפעלת הכרטיס ושיתוף
פעולה מלא של המבוטח עם
מוקד השירות במתן פרטים על
האירוע ואמצעי תשלום לאבטחת
הסכומים שמוטענים על הכרטיס.
23.4.2
הטענת כרטיס
ה- PassportCard הינה על פי
החלטת המבטח בלבד בהתאם
לפרטים שיימסרו על ידי המבוטח,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס
ותקלות שאינן בשליטת המבטח.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page