top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

פינוי ו/או העברה לבי"ח קרוב ו/או מתאים

העברת המבוטח ממקום הימצאו לבית חולים, ככל שמצבו הרפואי של המבוטח יחייב העברתו לבית חולים הקרוב למקום הימצאו או העברת המבוטח ממרפאה/ בית חולים לבית חולים אחר המתאים לטיפול במצבו הרפואי, כמפורט להלן:

1.העברה יבשתית: העברה לבית חולים או בין בתי חולים תתבצע באמצעות אמצעי תחבורה ייעודי להובלת חולים או פצועים. כיסוי זה איננו כולל הוצאות נסיעה במונית או ברכב פרטי.

2.העברה אווירית או ימית: כאשר לא ניתן להסתייע בהעברה יבשתית, תתבצע העברה באמצעי תחבורה ייעודי אווירי או ימי להעברת חולים או פצועים. ההעברה כאמור, תוסדר על ידי המבטח, באמצעות נותני שירותים הנמצאים בהסדר עם המבטח, למעט במקרי חירום בהם המבוטח אינו כשיר ליצור קשר עם מוקד השירות של המבטח או בפינוי חירום בהול ומיידי.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page