top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

חבות כלפי צד שלישי

נגרם על ידי המבוטח נזק לצד שלישי, ישפה המבטח את המבוטח בגין ההוצאות
המפורטות להלן ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:
4.1
המבטח ישפה את המבוטח בגין חבות החוקית כלפי
צד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בתקופת
הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד שלישי עפ"י פקודת
הנזיקין ובלבד שגבול אחריות המבטח לא יעלה על סך
של $100,000 בניכוי השתתפות עצמית הנקובה בטבלת
גבולות האחריות.
המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח,
במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח,
לרבות שמו הטוב.
המבוטח רשאי לבקש שלא לכלול כיסוי זה.
4.2
חריגים לפרק זה
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או
תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים
המפורטים להלן:
4.2.1
חבות עקב מעשה מכוון, מעשה זדון,
או מעשה בלתי חוקי.
4.2.2
חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים
בשליטתו, בהחזקתו או תחת השגחתו.
4.2.3
חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע.
4.2.4
חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב, בכלי
טיס או בכלי שיט.
4.2.5
חבות כתוצאה מספורט אתגרי או תחרותי , כהגדרתם
בפרקים 12 ו- 13 להלן, וכן חבות כתוצאה מספורט
חורף, כהגדרתו בפרק 14 להלן למעט אם הרחבות אלו
נרכשו וצוינו בדף פרטי הביטוח.
4.2.6
חבות עקב שימוש בכלי נשק על ידי המבוטח .
4.2.7
חבות עקב בעלות או אחזקה במקרקעין או במבנה.
4.2.8
חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה
קרוב של המבוטח.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page