top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

השבה לישראל להמשך טיפול

המבטח יהיה זכאי לחייב את המבוטח לשוב לישראל לביצוע טיפול או להמשך טיפול, במקרים הבאים, ובכפוף לכך כי החזרתו ארצה תתאפשר מבחינה רפואית:

1.המבוטח אושפז בחו"ל בשל מחלה או פציעה ונדרש להמשך טיפול ו/או ניתוח בין אם במסגרת אשפוז בבית חולים או המשך טיפול אחר.

2.המבוטח מועמד לבדיקות והמשכי טיפול לצורך אבחון ו/או טיפול בבעיה רפואית המכוסה על פי הפוליסה, במהלך שהותו של המבוטח בחו"ל. מובהר בזאת כי לאחר ההשבה לארץ, המשך הטיפול יהיה באמצעות קופת החולים או כל ביטוח אחר בו חבר המבוטח.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page