top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לפעילות ספורט במסגרת מקצועית/ תחרותית

הביטוח לפי פרק זה תקף לאחר היציאה מישראל ורק אם נרכש על ידי המבוטח
ואם צויין במפורש בדף פרטי הביטוח
13.1
הגדרה- ספורט מקצועי / תחרותי משמעותו:
פעילותו של המבוטח באחד או יותר מענפי הפעילות
המפורטים באתר: www.passportcard.co.il של
פספורטכארד, במסגרת תחרות, התאגדות, הופעות
וכדומה.
13.2
התחייבות המבטח:
13.2.1
במקרה בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילות
המכוסה לפי פרק זה ונזקק לשירותים רפואיים בחו"ל, יינתן
כיסוי להוצאות רפואיות כאמור בפרק 2 לפוליסה.
התחייבות המבטח על פי פרק זה הינה עד לסך של
$20,000 ליחיד או עד ל $50,000 לכלל הקבוצה
המבוטחת.
13.2.2
טיפול חירום בשיניים ו/או בחניכיים כתוצאה מפגיעה
במהלך פעילות ספורט במסגרת מקצועית/ תחרותית,
שלא ניתן לדחותם עד לשובו של המבוטח לישראל, יכוסו
עד לסך של $1,000 .
לא יינתן כיסוי עבור הוצאות המשך טיפול בישראל.
13.2.3
אי הגעת הציוד הנדרש לביצוע הפעילות או נזק או אבדן
של הציוד הנדרש אשר נשלח או הובא על ידי המבוטח
מישראל, לא מהווה עילה לכיסוי הוצאות על פי פרק 7 -
"קיצור נסיעה".
13.3 חריגים
לפרק זה:
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישא בכל הוצאה ו\או בכל
תביעה הקשורה ו\או הנובעת מהמקרה המפורט להלן:
13.3.1
מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות
היסודיים של האתר או המסגרת בה הייתה הפעילות.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page