top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לספורט אתגרי במסגרת תחביב בלבד

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח
12.1
הגדרה- ספורט אתגרי משמעותו:
פעילותו של המבוטח באחד או יותר מענפי הפעילות
המפורטים בדף פרטי הביטוח ובאתר
www.passportcard.co.il , הנעשית במסגרת תחביב
בלבד.
כל פעילות שאינה מפורטת כאמור או פעילות שהתווספה
לרשימה באתר לאחר רכישת הכיסוי ו/או פעילות הנעשית
במסגרת התאגדות ו/או במסגרת תחרותית כלשהי ו/או
ספורט חורף לרבות סקי שלג וקרח אינן כלולות בהרחבה זו
ובגינן יש לרכוש את ההרחבות המתאימות.
12.2
התחייבות המבטח:
12.2.1
במקרה בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו
במסגרת ספורט אתגרי ונזקק לשירותים רפואיים בחו"ל,
יכסה המבטח הוצאות רפואיות כמפורט בפרק 2, עד לגבול
אחריות המבטח בגין פרקים אילו, ובכפוף לתנאים ולסייגים
לפרקים אלו אלא אם שונו במפורש בפרק זה.
12.2.2
טיפול חירום בשיניים ו/או בחניכיים כתוצאה מפגיעה
במהלך פעילות ספורט אתגרי, שלא ניתן לדחותם עד
לשובו של המבוטח לישראל, יכוסו עד לסך של $1,000 .
לא יינתן כיסוי עבור הוצאות המשך טיפול בישראל.
12.3
חריג לפרק זה:
המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או בכל
תביעה הקשורה ו\או הנובעת מהמקרה המפורט להלן:
12.3.1
מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות
היסודיים של האתר או המסגרת בה הייתה הפעילות
לרבות נהיגה בכל כלי רכב ללא רישיון נהיגה ו/או הכשרה
מתאימה.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page