top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לכיסוי החמרה של מצב רפואי קודם

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
10.1
במקרה של החמרה במצב רפואי קודם כמפורט בהגדרה
שבסעיף 1.14 יינתן כיסוי להוצאות רפואיות כמפורט בפרק 2
ועבור הוצאות הטסת גופה כמפורט בסעיף 3.4 לפוליסה זו.
10.2
סה"כ אחריות המבטח להרחבה על פי פרק זה לא תעלה
על סך של $350,000 .
10.3
על אף החריג הקבוע בסעיף 22.9 בפרק "חריגים לכל פרקי
הפוליסה", יינתן כיסוי לציוד רפואי ו/או תרופות הניתנות
במרשם והדרושות למבוטח באופן שוטף לטיפול במצב
רפואי קיים המכוסה תחת פרק זה, לרבות ביקור רופא
לקבלת המרשם – והכל עד תקרה של 500$ .
הכיסוי מותנה בכך שבמהלך השהות בחו"ל הציוד הרפואי ו/
או התרופות:
1. אבדו או נגנבו.
2. היו בתוך כבודה שהגעתה לידי המבוטח התעכבה
מעל 6 שעות.
10.4 תקופת
הביטוח המרבית
לפרק זה
משך הנסיעה לחו"ל המכוסה על פי פרק זה לא יעלה על
תקופת הביטוח המרבית המפורטת בסעיף 1.7.1 , וזאת אף
אם תוארך הפוליסה הבסיסית.
10.5
חריגים לפרק זה: המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל
הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
10.5.1
בדיקות שגרתיות, בדיקות סקר או בירור, או בדיקות
וטיפולים שניתן היה לדחותם עד לשובו של המבוטח
לישראל.
10.5.2
תרופות שגרתיות ו/או טיפולים רפואיים שנקבעו למבוטח
טרם נסיעתו למעט במקרה המפורט בסעיף 10.3 .

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page