top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לכיסוי הוצאות ביטול נסיעה

פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.
8.1
הגדרות לפרק זה:
8.1.1 ביטול
נסיעה
אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל ביום תחילת הביטוח
הנקוב בדף פרטי הביטוח.
8.1.2 תקופת
ההרחבה
תקופת הכיסוי תחל ביום רכישת הפוליסה ותהיה תקפה
עד מועד הנסיעה.
8.1.3 כרטיס
נסיעה
כרטיס נסיעה שרכש מבוטח בישראל לצורך יציאתו
מישראל לחו"ל, לרבות כרטיס לטיסות המשך, וטיסות
פנימיות בחו"ל.
8.1.4 הפסד
תשלומים בגין
ביטול נסיעה
אובדן פיקדונות ו/או תשלומים ששולמו מראש עבור
הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח לחו"ל,שלא התקבל
בגינם החזר, כמפורט להלן:
• הוצאות בגין כרטיסי נסיעה.
• הוצאות לינה )מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש, שייט(.
• הוצאות רכב שכור.
• הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית.
8.2 מקרה הביטוח
במקרה של ביטול נסיעה בלתי נמנע והנו אחד מהמקרים
המפורטים בסעיף 8.5 בלבד, המבטח ישפה את
המבוטח ו/או את בני משפחתו הגרעינית של המבוטח
ובלבד שכל אחד מהם רכש הרחבה זו אצל המבטח בשל
אותה נסיעה על הפסד תשלומים בגין ביטול הנסיעה
)כהגדרתו בסעיף 8.1.4 ( שארע תוך התקופה כאמור
בסעיף 8.1.2 לעיל.
8.3 התחייבות
המבטח במקרה של
ביטול נסיעה
עד לסך של $4,000 מתוכם: כרטיס נסיעה עד לסך $1,500 .
8.4
8.4.1
על המבוטח לעשות כל שביכולתו, ובהתאם לנסיבות
המקרה, על מנת לבטל את הנסיעה מיד כשהדבר
מתאפשר ובכלל זאת להודיע לגורמים הרלוונטיים על
ביטול נסיעתו )סוכן נסיעות, בתי מלון, חברות תעופה
וכדומה(. במידה והשתהה המבוטח במסירת הודעה לכלל
הגורמים הרלוונטיים וכתוצאה מכך נגרם נזק נוסף על
דרך של דמי ביטול גבוהים יותר או כל נזק אחר, יקוזז הנזק
הנוסף מההחזר לו זכאי על פי פוליסה זו ובכל מקרה אינו
זכאי ליותר מתקרת גבול אחריות המבטח.
8.4.2
אם המבוטח זכאי לתשלום על פי חוק שירותי תעופה
)פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב
2012 , ו/או חוק הגנת הצרכן ותקנותיו לעניין ביטול עסקה,
הכיסוי על פי פרק זה יינתן בגין ההפרש שבין התקרה
הנקובה בדף פרטי הביטוח לבין סך התשלום המגיע
למבוטח על פי החוקים לעיל.
8.5
המבוטח יהיה זכאי לשיפוי בגין ביטול נסיעה שנגרם
כתוצאה מהמקרים הבאים:
8.5.1
מוות של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מתלווה,
במהלך 30 הימים שקדמו לנסיעה.
8.5.2
תאונה או מחלה של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או
מתלווה שאירעה בשבוע שקדם לנסיעה, אשר בעקבותיה
המבוטח ו/או בן המשפחה הקרוב ו/או המתלווה אושפז
למשך 24 שעות לפחות בבית חולים במהלך השבוע
שקדם לנסיעה.
8.5.3
תאונה או מחלה של המבוטח שאירעה בשבוע שקדם
לנסיעה, אשר כתוצאה ישירה ממנה ביקר המבוטח
בחדר מיון בבית חולים או חדר מיון של קופת החולים
בה המבוטח חבר, ובמסגרת הביקור התקבלה אבחנה
מתועדת מרופא ביחס למצבו הרפואי של המבוטח והנחיה
למנוחה בבית לפרק זמן שכולל בתוכו את יום היציאה
מישראל לחו"ל.
8.5.4
גיוס חרום של המבוטח לשרות מילואים על פי צו קריאה
מיוחד )צו 8 או צו 9( בהתאם לחוק שירות המילואים,
התשס"ח- 2008 , ע"י גורם צבאי מוסמך בתקופה של 7
ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח
לחו"ל.
8.6
חריגים לפרק זה: המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל
הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
8.6.1
ביטול נסיעה בעקבות המלצות גורמים רשמיים להימנע
משהייה באזור גיאוגרפי מסוים עקב סכנות ביטחוניות
או רפואיות )כגון – אזהרות מסע(
8.6.2
ביטול נסיעה עקב החלטה גורפת של מדינה או מדינות
על סגירת גבולות מכל סיבה שהיא.
8.6.3
ביטול נסיעה עקב החלטה של ספקי תיירות )חברות
תעופה/ספנות, אתרי נופש, בתי מלון וכיו"ב ( לבטל את
השירותים שהם התחייבו לספק.
8.6.4
ביטול טיסה או הפלגה של אנייה, עקב מגיפה או חשש
ממשי למגיפה בישראל או במדינות היעד, בין אם
בוטלה הנסיעה או ההפלגה על ידי המבוטח או על ידי
ספק השירות
8.6.5
ביטול טיסה או הפלגה של אנייה, עקב אסון טבע,
פרעות ומהומות או עקב מצב מלחמה בישראל או
בארצות היעד המונעות קיום הטיסה או ההפלגה, בין
אם בוטלה הנסיעה או ההפלגה על ידי המבוטח או על
ידי ספק השירות.
8.6.6
הוצאות ונזקים של נסיעה עסקית לרבות הפסד
הזדמנות עסקית, מכירות, פגישות, מוניטין וכדומה.
8.6.7
השהייה, תיקון או שינוי של לוח הזמנים הרשום של
הנסיעה או שינוי תנאי הנסיעה, מחדל במתן מידע על
חלק כלשהו של הנסיעה המתוכננת )לרבות טעות,
מחדל או השמטה( ע"י כל ספק של שרות המהווה חלק
מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או מארגן נסיעות
שבאמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה.
8.6.8
מאי רצונו של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה הנובע
ממצבו הכלכלי.
8.6.9
קבלת צו עיכוב יציאה מהארץ למבוטח או למתלווה.
8.6.10
עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ
כלשהי בחו"ל, בעקבות ביטול הנסיעה או קיצורה.
8.6.11
כל מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם
שעליו נסמכות תכניות הנסיעה למעט עיכוב מחמת
הזמנה להעיד בבית משפט.
8.6.12
כל החרגה ספציפית למבוטח שצוינה במפורש בדף
פרטי הביטוח.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page