top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה להוצאות מיוחדות - ביטול נסיעה, בידוד
בחו"ל והארכת שהייה עקב מגיפה

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
9.1
הגדרות לפרק זה:
9.1.1 ביטול
נסיעה
אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל ביום תחילת הביטוח
הנקוב בדף פרטי הביטוח עקב מגיפה בלבד.
9.1.2 תקופת
ההרחבה
תקופת הכיסוי תחל ביום רכישת הפוליסה ותהיה תקפה עד
מועד הנסיעה.
9.1.3 כרטיס
נסיעה
כרטיס נסיעה/הפלגה שרכש מבוטח בישראל לצורך
יציאתו מישראל לחו"ל, לרבות כרטיס לטיסות המשך,
וטיסות פנימיות בחו"ל.
9.1.4 הפסד
תשלומים
בגין ביטול
נסיעה
אובדן פיקדונות ו/או תשלומים ששולמו מראש עבור
הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח לחו"ל,שלא התקבל
בגינם החזר, כמפורט להלן:
• הוצאות בגין כרטיסי נסיעה.
• הוצאות לינה )מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש, שייט(.
• הוצאות רכב שכור.
• הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית
9.2 מקרה הביטוח
הוצאות עקב ביטול נסיעה
9.2.1 מקרה
הביטוח
במקרה של ביטול נסיעה בלתי נמנע והנו תוצאה של אחד
מהמקרים המפורטים להלן בלבד, המבטח ישפה את
המבוטח ו/או את בני משפחתו הגרעינית של המבוטח -
ובלבד שכל אחד מהם רכש הרחבה זו אצל המבטח בשל
אותה נסיעה - על הפסד תשלומים בגין ביטול הנסיעה:
1. במהלך השבוע שלפני מועד תאריך תחילת הביטוח,
ניתנה לגבי המבוטח אבחנה רפואית מתועדת כי הינו נשא
של נגיף מחולל מגיפה וכתוצאה מכך נאסר עליו לצאת
מישראל;
2. אם בעת הבידוק לטיסה/הפלגה נמנעה עליית המבוטח
לאותה טיסה / הפלגה )בהתאמה( עקב הידבקות או חשש
להידבקות בנגיף המחולל מגיפה, והדבר תועד במסמך
רשמי מטעם הגורם האחראי על הבידוק.
בכפוף לכך כי סיבת הסירוב אינה כתוצאה מכך
שהמבוטח לא החזיק בכל האישורים והאסמכתאות
הנדרשים ליציאה מהארץ או כניסה למדינת היעד ככל
שהוראות הרשויות המוסמכות בישראל ו/או במדינת
היעד קובעות לעניין מניעת התפשטות מגיפה.
9.2.2 התחייבות
המבטח
במקרה של
ביטול נסיעה
תקרת הכיסוי הינה עד לסך מצטבר וכולל של עד $4,000 ,
מתוכם: כרטיס נסיעה עד לסך של $2,000 למבוטח.
9.3 מקרה הביטוח
הוצאות עקב בידוד במהלך תקופת הביטוח
9.3.1 הוצאות
נוספות בזמן
השהות
המתוכננת
בחו"ל עקב
אירוע של
מגיפה
מקרה הביטוח :
1. במקרה של אשפוז המבוטח כתוצאה מאירוע רפואי
נשוא המגיפה בלבד;
2. חיוב המבוטח בבידוד עצמי בשל מגיפה באיזור בו הוא
שוהה שלא במסגרת אשפוז בבית חולים כאשר ההוראה
ניתנת למבוטח עקב חשש ממצבו הספציפי של המבוטח
ואינה הוראה גורפת של גופים מקומיים.
הפסד הוצאותיו הישירות של המבוטח בגין תשלומים
ששולמו מראש או שחלה על המבוטח חובה לשלמם ואינם
ניתנים למימוש עקב מקרה הביטוח :
3. הוצאות לינה )מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר
נופש(.
4. הוצאות רכב שכור.
5. הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית בחו"ל.
6. הוצאות בגין שיט בחו"ל
7. הוצאות בגין רכישת כרטיס נסיעה חלופי או עלות שינוי כרטיס
הנסיעה המקורי עקב קיצור הנסיעה )לפי נסיבות העניין(.
מובהר בזאת כי אין כיסוי לעלות כרטיסי הנסיעה
המקוריים או עלות כרטיס הדומה לכרטיס הנסיעה
המקורי במאפייניו, לרבות במקרים של חבילת תיור.
תקרת הכיסוי לסעיף זה הינה עד 5,000 $ כל תקופת הביטוח,
מתוכם הוצאות לינה עד 200 $ ללילה.
9.4 מקרה הביטוח
הוצאות עקב הארכת שהייה מעבר לתקופת הביטוח
9.4.1
אירע למבוטח אירוע בחו"ל והינו אחד מהמקרים המפורטים
להלן וכתוצאה מאותו אירוע נבצר מהמבוטח לשוב לישראל
במועד המקורי המתוכנן הנקוב בדף פרטי הביטוח יישא
המבטח בהוצאות המבוטח כמפורט להלן:
חיוב המבוטח בבידוד עצמי בשל מגיפה באיזור בו הוא שוהה
שלא במסגרת אשפוז בבית חולים כאשר ההוראה ניתנת
למבוטח עקב חשש ממצבו הספציפי של המבוטח ואינה
הוראה גורפת לכלל השוהים באזור בו שוהה המבוטח;
אם בעת הבידוק לטיסה/הפלגה נמנעה עליית המבוטח
לאותה טיסה / הפלגה )בהתאמה( עקב הידבקות או חשש
להידבקות בנגיף המחולל מגיפה, והדבר תועד במסמך רשמי
מטעם הגורם האחראי על הבידוק;
9.4.2
א. כרטיס נסיעה: עד לסך של $2,000 למבוטח ולמתלווה אחד בלבד.
זכויות המבוטח והמתלווה לפי כרטיסי הנסיעה שהיו בידיהם יומחו
לטובת המבטח.
ב. מלון בחו"ל: שהייה נוספת במלון בחו"ל עבור המבוטח ו/או מתלווה
אחד בלבד מעבר לתקופת הביטוח, ועד לסך של 200$ לכל לילה
ולא יותר מתקרת הכיסוי.
ג. תקרות הכיסוי המפורטות בסעיפים א' וב' לעיל הינן תקרות
מצטברות למבוטח ולמתלווה יחד.
9.4.3 הוצאות
רפואיות
מיוחדות
עקב הארכת
שהייה
הוצאות רפואיות לטיפול במצב רפואי כרוני של המבוטח שהוצהר
עליו בהצהרת הבריאות בעת ההצטרפות לביטוח. הכיסוי יינתן
לביקורי רופא ורכישת תרופות מרשם בלבד למצב הרפואי האמור
במהלך תקופת הארכת השהייה בלבד עקב מקרה הביטוח ועד
לתקרת כיסוי של $1,000 לכל תקופת ההארכה.
9.5 התראה לפני סגר במדינת היעד על רקע מגיפה - השתתפות בהוצאות יציאה
9.5.1
תנאים
להתחייבות
המבטח
ככל שפורסמה הודעה רשמית על ידי הרשויות באזור בו שוהה
המבוטח או שהמבטח הודיע למבוטח באמצעי תקשורת של
המבטח ובאמצעי התקשרות ספציפית למבוטח )הודעת
דוא"ל, מסר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אחר( על התראת סגר
אפשרי במקום בו שוהה המבוטח, יפעל המבוטח ככל הנדרש
ליציאה מיידית מהאזור בו הוא שוהה ותוך 48 שעות מרגע
הודעת המבטח.
המבטח ישפה את המבוטח בגין שינוי כרטיסי הנסיעה שבידו
על מנת לאפשר למבוטח יציאה מהאזור האמור.
תקרת הכיסוי - עד $200 למבוטח לכל תקופת הביטוח או
הארכותיה.
בחר המבוטח שלא להישמע להתראה שניתנה על ידי
המבטח, והחליט להישאר באזור בגינו ניתנה התראה, לא יהיה
זכאי המבוטח לשיפוי בגין הארכת השהייה על רקע מגיפה
כמפורט לעיל בסעיף 9.4 או לכיסוי הוצאות נוספות עקב
בידוד כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page