top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה להפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש
בדף פרטי הביטוח.
7.1
הגדרות לפרק זה:
7.1.1 קיצור
נסיעה
הפסקת שהות המבוטח הנמצא בחו"ל ושובו לישראל לפני
המועד שצוין בדף פרטי הביטוח.
7.1.2 כרטיס
נסיעה
מקורי
כרטיס הנסיעה שהמבוטח רכש לצורך יציאה מישראל במועד
תחילת תקופת הביטוח )הנקובה בדף פרטי הביטוח( ו/או
שיבה לישראל בתום תקופת הביטוח )הנקובה בדף פרטי
הביטוח(
7.1.3
כרטיס
נסיעה
חלופי
כרטיס נסיעה שרכש מבוטח בחו"ל במקום הכרטיס שרכש
בצאתו מישראל, על מנת לשוב לישראל טרם תום תקופת
הביטוח הנקובה בדף פרטי הביטוח
7.1.4
חבילת
תיור
חבילת תיירות מישראל לחו"ל וחזרה לישראל, הכוללת כרטיסי
נסיעה ובתי מלון, לרבות טיול מאורגן שכל מרכיביו נרכשו
כיחידה אחת.
7.1.5
הפסד
תשלומים
בגין
קיצור
נסיעה
הפסד הוצאותיו הישירות של המבוטח בגין תשלומים ששולמו
מראש או שחלה על המבוטח חובה לשלמם והכרחיים לשהותו
בחו"ל במקרה של קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה ע"י
המבוטח החל ממועד קרות מקרה הביטוח ובהתאם לתנאי פרק
זה, וכמפורט להלן:
1. הוצאות לינה )מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש(.
2. הוצאות רכב שכור.
3. הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית בחו"ל.
4. הוצאות בגין שיט בחו"ל
5. הוצאות בגין רכישת כרטיס נסיעה חלופי או עלות שינוי כרטיס
הנסיעה המקורי עקב קיצור הנסיעה )לפי נסיבות העניין(.
מובהר בזאת כי אין כיסוי לעלות כרטיסי הנסיעה המקוריים
או עלות כרטיס הדומה לכרטיס הנסיעה המקורי במאפייניו,
לרבות במקרים של חבילת תיור.
7.2 מקרה
הביטוח
במקרה של קיצור נסיעה והנו אחד מהמקרים המפורטים
בסעיף 7.3 להלן, ישפה המבטח את המבוטח ו/או את בני
משפחתו הגרעינית של המבוטח ובלבד שכל אחד מהם רכש
הרחבה זו אצל המבטח בשל אותה נסיעה, בעבור הפסד
התשלומים בגין קיצור הנסיעה כאמור בסעיף 7.1.5 שלא
ניתן בגינן החזר, מחושב באופן יחסי עבור כל יום של הנסיעה
המתוכנן שאבד מיום קרות מקרה ביטוח.
מובהר בזאת כי על המבוטח להודיע לסוכן נסיעות או מארגן
טיולים או לספק שרותי תחבורה או שירותי לינה ואכסון, מיד
משנודע לו שיש לקצר את הנסיעה. במידה והמבוטח השתהה
מסיבות שאינן סבירות במתן הודעה כאמור כאשר מתן ההודעה
היה מאפשר למבטח להקטין את חבותו ישולמו תגמולי הביטוח
בהתאם לסכום הצפוי במידה והייתה ניתנת הודעה במועד.
7.2.1
המבטח יהיה רשאי לדרוש כי כרטיסי נסיעה מקוריים ו/או כל
זכות אחרת בהוצאות הלינה ו/או הרכב השכור שלא נוצלו
ושהיו בידי המבוטח ו/או בן המשפחה הגרעינית יומחו לטובת
המבטח.
7.2.2
התחייבות המבטח במקרה של קיצור נסיעה: עד $4,000
מתוכם: כרטיס נסיעה חלופי במחלקת תיירות עד לסך
$1,500 למבוטח ועד לסך $1,000 בגין כרטיס נסיעה חלופי
למתלווה.
7.3 תנאים
להתחייבות
המבטח
המבוטח יהיה זכאי לשיפוי בגין קיצור נסיעה שנגרם כתוצאה
מהמקרים הבאים, מסיבה שאינה כלולה בחריגי הרחבה זו
כמפורט להלן:
7.3.1
אירוע רפואי שארע בחו"ל למבוטח ו/או למתלווה אשר על פי
הנחיה מתועדת מרופא בחו"ל, נאלץ המבוטח או המתלווה
להקדים את מועד חזרתו המתוכנן לישראל.
7.3.2
מוות בחו"ל, של המבוטח ו/או המתלווה.
7.3.3
מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה
במהלך תקופת הביטוח.
7.4
חריגים לפרק זה : המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל
הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
7.4.1
קיצור נסיעה שנעשה ביוזמת המבוטח, בשל המלצות
גורמים רשמיים להימנע משהייה באזור גיאוגרפי מסוים
עקב סכנות ביטחוניות או רפואיות )כגון – אזהרות מסע(
7.4.2
קיצור נסיעה על רקע מגיפה או חשש/איום ממשי למגיפה
ותוצאותיה, בישראל, במדינה אחרת או באיזור בו המבוטח
שוהה.
7.4.3
קיצור נסיעה עקב אסון טבע, פרעות ומהומות או עקב
מלחמה שהוכרזה באופן רשמי, בישראל, במדינה אחרת
או באיזור בהם המבוטח שוהה.
7.4.4
הוצאות ונזקים של נסיעה עסקית לרבות הפסד הזדמנות
עסקית, מכירות, פגישות, מוניטין וכדומה.
7.4.5
השהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים הרשום של
הנסיעה, מחדל במתן מידע על חלק כלשהו של החופשה
המתוכננת )לרבות טעות, מחדל או השמטה( ע"י כל ספק
של שרות המהווה חלק מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או
מארגן נסיעות שבאמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה.
7.4.6
מאי רצונו של מבוטח כלשהו להמשיך בנסיעה הנובע
ממצבו הכלכלי.
7.4.7
עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ
כלשהי בחו"ל, בעקבות קיצור הנסיעה.
7.4.8
כל מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם
שעליו נסמכות תכניות הטיול למעט, קיצור מחמת הזמנה
להעיד בבית משפט.
7.4.9
קיצור נסיעה עקב גירושו של המבוטח ו/או המתלווה
מחמת מעשה או מחדל שביצע מי מהם, לרבות בשל
שהייה בלתי חוקית בחו"ל.
7.4.10
הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח והיו מוצאות על
ידו גם אלמלא קרות מקרה הביטוח או החזרה ארצה.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page