top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הטסה רפואית לישראל

העברת המבוטח לישראל להמשך אשפוז או טיפול בישראל באמצעות נותני שירותים הנמצאים בהסדר עם המבטח. כרטיסי טיסה שהיו בידי המבוטח ו/או המלווה אותו לישראל יומחו לטובת המבטח והתמורה שתתקבל בגינם תשמש להקטנת עלויות ההטסה הרפואית. מובהר ומודגש כי הכיסוי הביטוחי בסעיף זה הינו להסדרת ההטסה הרפואית, ככל שזו תהיה אפשרית בנסיבות הזמן והמקום בו שוהה המבוטח, בכפוף למצבו הרפואי של המבוטח וזמינות טיסות מסחריות או מטוס אמבולנס והכל בהתאם להחלטת המבטח או מי מטעמו.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page