top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

ביטול נסיעה בעקבות בידוד בישראל

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
9.1 א הגדרות לפרק זה:
9.1.1 א
ביטול
נסיעה
אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל ביום תחילת הביטוח
הנקוב בדף פרטי הביטוח
9.1.2 א
כרטיס
נסיעה
כרטיס נסיעה/הפלגה שרכש מבוטח בישראל לצורך
יציאתו מישראל לחו"ל
9.2 א
תקופת
אכשרה
תקופה רצופה, שתחילתה ביום רכישת ההרחבה וסיומה
בתום 3 ימים כאשר רק לאחר סיומה זכאי המבוטח
לתגמולי ביטוח על פי הרחבה זו ובלבד שמקרה הביטוח לא
התרחש לפני או במהלך תקופת האכשרה.
9.3 א
תקופת כיסוי
תקופת הכיסוי הינה החל מתאריך רכישת ההרחבה ותהיה
תקפה עד מועד הנסיעה בכפוף ל 3 ימי אכשרה שתחילתם
ביום רכישת ההרחבה.
9.4 א
מקרה
הביטוח
ביטול הנסיעה של המבוטח עקב בידוד בית הנדרש על
פי הוראות הרשויות המוסמכות בישראל ובכפוף לדיווח
מתאים למשרד הבריאות, שתחילתו עד 14 ימים לפני מועד
הנסיעה ולאחר תקופת האכשרה.
המבטח ישפה את המבוטח בגין החלק היחסי של ההוצאות
ששולמו על ידי המבוטח עבור כרטיס נסיעה בלבד, שאינן
מוחזרות ולא ניתן לקבל כל החזר מגורם אחר, ועד לתקרת
הכיסוי.
המבטח ישפה את בני המשפחה הגרעינית של המבוטח
בגין מקרה ביטוח זה, אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל
המבטח לביטוח נסיעות לחו"ל כולל הרחבה זו, וכולל
הרחבה להוצאות מיוחדות עקב מגיפה, ובגין אותה נסיעה.
9.5 א
תקרת
הכיסוי
תקרת הכיסוי להרחבה זו הינה עד לסך של 500 $ בניכוי
השתתפות עצמית כמפורט בטבלת גבולות האחריות.
9.6 א הוראות
לעניין חברות
תעופה וצד ג
הוראות סעיף 8.4.2 בפוליסה זו חלות בהתאמה גם על
פרק זה.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page