top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הסדרת פעולות והוצאות לאיתור, חיפוש ו/או
חילוץ של המבוטח בחו"ל

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.
5.1
הגדרות לפרק זה:
1. חילוץ
הוצאת המבוטח ממקום הימצאו והבאתו למקום
מבטחים, אשר קיימת בו תחנת משטרה ומרפאה או
בית חולים, כאשר יש חשש ממשי לשלומו ו/או אם איננו
מסוגל להגיע למקום מבטחים בכוחות עצמו בשל פגיעה
במצבו הבריאותי או מגבלה גופנית אחרת המכוסה על פי
תנאי הפוליסה.
לדוגמא: במקרה של אסון טבע לרבות רעידת אדמה,
אירוע טרור או זירת תאונה.
2. איתור
ביצוע כל הפעולות הסבירות הנדרשות בנסיבות העניין
לאיתור מקום הימצאו של המבוטח, במידה ואבד איתו
הקשר ו/או שיש חשש לשלומו.
3. מקרה
ההעלמות
מסירת הודעה על העדר קשר למוקד המבטח, שכתובתו
ומספרי הטלפון שלו מפורטים בדף פרטי הביטוח ובאתר
האינטרנט של המבטח.
4. העדר
קשר
העדר קשר ישיר או עקיף בין המבוטח לבין בן משפחה
קרוב ו/או לבין מתלווה שנסע עם המבוטח, כהגדרתם
בפוליסה, וכן העדר כל מידע על מקום הימצאו, במקרה
של:
1. אירוע טרור, אסונות טבע, תאונות ים או אוויר – 3 ימים.
2. בכל מקרה אחר – 7 ימים.
5.2 התחייבות
המבטח
לפי פרק זה:
במקרה בו יידרש המבטח לביצוע פעולות לאיתורו ו/או חיפושו
ו/או חילוצו של המבוטח, במקרה היעלמות או במקרה של
היעדר קשר יישא המבטח בהוצאות הדרושות לשם כך - עד
לסך של $250,000 , וישלמן ישירות לנותן השירות מטעמו,
ובכפוף לתנאים ולחריגים המפורטים להלן.
המבוטח רשאי לבקש שלא לכלול כיסוי זה.
5.3
למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי אין
בהתחייבות המבטח, בהתאם לפוליסה זו, כדי להבטיח
איתורו של המבוטח. המבטח יעשה כל שביכולתו
בניסיון לביצוע האמור לעיל, בהתאם לתנאי הפוליסה.
5.4 חילוץ
עם היוודע מיקומו של המבוטח, בין אם בעקבות פעולות
איתור וחיפוש בהן נקט המבטח כמפורט לעיל או כאשר
מיקומו של המבוטח ידוע מראש, המבטח יעשה כל
שביכולתו לפעול בהקדם האפשרי לביצוע חילוץ כהגדרתו
בסעיף 5.1.1 .
מתווה פעולת החילוץ ייקבע על ידי המבטח בהתאם
לנסיבות המקרה על פי התבחינים הבאים:
1. מצבו הרפואי של המבוטח - ובלבד שמצבו הרפואי
מאפשר חילוץ על פי המלצות גורמים רפואיים מטעם
המבטח.
2. תנאי השטח ותנאי מזג האוויר באזור ממנו יש לחלץ את
המבוטח מאפשרים את חילוצו.
3.קבלת כל האישורים הדיפלומטיים/ קונסולריים/ רשויות
מקומיות על מנת להגיע אל המבוטח.
5.5 חריגים
לפרק זה:
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי
פרק זה בגין תביעה הנובעת באופן ישיר או עקיף
מכל אחד מהמקרים הבאים או שאירעה במהלכם או
בהקשר אליהם:
5.5.1
מקרה שארע במדינה שאינה מתירה ו/או מאפשרת
פעילות צוות איתור וחילוץ ישראלי ו/או במצבים בהם
נשקפת סכנת חיים ממשית לצוות החילוץ ו/או באחת
מהמדינות להלן: אירן, עומאן, תימן, ערב הסעודית,
עיראק, סוריה, לבנון, לוב, אלג'יריה, כווית, קטאר,
אפגניסטן, מאוריטניה, ניז'ר, סומליה, סודאן, פקיסטן,
צ'אד, קוריאה הצפונית, יבשת אנטארקטיקה ושטחים
בשליטה או ניהול של הרשות הפלסטינית או שטחים
המוחזקים על ידי גורמי טרור.
5.5.2
המבוטח השתתף בפעולה מלחמתית, צבאית,
משטרתית, מחתרתית, הפיכה, מרד, פרעות, מהומות,
חבלה או בפעולה בלתי חוקית אחרת.
5.5.3
המבוטח מסרב לשתף פעולה עם נציגי המבטח ו/או
מסרב לחזור לישראל.
5.5.4
חירותו של המבוטח נשללה, בין אם באופן חוקי ובין אם
לאו - ומבלי לגרוע מהאמור - חטיפתו של המבוטח.
5.5.5
המבוטח נמצא תחת השפעת סמים, חומרים משכרים
או משקאות אלכוהוליים באופן שיש בו כדי למנוע
מהמבטח ביצוע של החילוץ.
5.5.6
המבטח יהיה פטור מהתחייבויותיו על פי הפוליסה אם
יתברר כי לאחר הוצאת הפוליסה או בסמוך להוצאתה
או במהלך ותוך כדי ביצוע חיפוש או איתור או חילוץ
חלה הפיכה ו/או שינוי במשטר ו/או כל שינוי צבאי
ו/או מדיני ו/או אחר העלול למנוע או מונע את
אפשרות הכניסה ו/או היציאה מאותה ארץ ו/או מונע
מהמבטח לבצע את התחייבויותיו על פי הפוליסה.
5.5.7
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המבטח יהא רשאי
להפסיק כל פעולה על פי הפוליסה בכל שלב, כאשר
עלות הפעולה ו/או הפעולות אותן ביצע לקיום
התחייבויותיו תעלה על סכום תגמולי הביטוח בפרק זה
ועם מיצוי מלוא תגמולי הביטוח בפרק זה יבוא הכיסוי
לסיומו.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page