top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

כיסוי מיוחד להריון עד שבוע 12 - הוצאות רפואיות בעת אירוע חירום

המבטח יישא בהוצאות רפואיות בעת אירוע חירום
כתוצאה מהריון אשר אובחן לראשונה בחו"ל, בדרך של
אבחנה רפואית מתועדת בעת שהות המבוטחת בחו"ל.
הוצאות כאמור יכוסו בתנאי שמקרה הביטוח התרחש
עד השבוע ה – 12 להריון.
3.3.1
המבטח יישא בהוצאות הרפואיות במהלך האשפוז,
שהינן ברמת המחירים כמקובל בארץ מקום האשפוז,
בחדר חצי פרטי ) SEMI PRIVATE ( , וזאת עד לתקרת
אחריות המבטח .
3.3.2 חריגים
מיוחדים
המבטח לא יהיה חייב ולא יישא בכל הוצאה
ו/או בכל תביעה הקשורה ו/או הנובעת מאחד או יותר
מהמקרים המפורטים להלן:
3.3.2.1
הפלה יזומה.
3.3.2.2
הוצאות מעקב הריון שוטף, בדיקות מעקב
ובדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות.
3.3.2.3
הוצאות לאחר מלאת 12 שבועות להריון,
למעט במקרה חירום אשר החל טרם
מלאת 12 שבועות להריון, כאמור בסעיף
3.3 דלעיל, ונמשך ברצף מעבר לשבוע
ה 12- להריון.
3.3.2.4
הוצאות שאינן הכרחיות מבחינה רפואית
לאבחון או טיפול באירוע חירום.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page