top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה מיוחדת לפיצוי בגין מוות או נכות מתאונה

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
20.1
הגדרות:
20.1.1 מוות
מתאונה
פטירת המבוטח כתוצאה ישירה של תאונה שהתרחשה
בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.
20.1.2 נכות
עקב תאונה
מוגבלות פיזית פונקציונלית של המבוטח כתוצאה
מתאונה שהתרחשה במהלך תקופת הביטוח.
החמרה של נכות קיימת עקב תאונה: היה והמבוטח
הוכר כנכה לצמיתות או באופן זמני בגין אירוע ו/או מחלה
שהתרחשו לפני תחילת הביטוח, ואירעה תאונה בחו"ל
במהלך תקופת הביטוח, אשר תוצאותיה הינן החמרה של
נכות קיימת -לעניין זכאות המבוטח לפיצוי לפי הרחבה
זו, תיחשב רק ההחמרה שהתווספה לנכות הקיימת, ככל
שהתווספה.
20.2
התחייבות
המבטח
במקרה
של מוות
מתאונה
או נכות
מתאונה
במקרה של מוות מתאונה או נכות מתאונה ישולמו
תגמולי הביטוח כדלקמן: סך גבול הפיצוי עבור מבוטח
בגיל 66-18 ו 364- יום– $30,000
סך גבול הפיצוי עבור מבוטח עד גיל 17 ו 364- יום או
מעל גיל 67 - $15,000
20.2.1
במקרה של מוות מתאונה, ישולמו תגמולי הביטוח
למוטב הנקוב בהצעה, או בהעדר קביעת מוטב - ליורשיו
החוקיים של המבוטח או מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו.
20.2.2
במקרה של נכות מתאונה, ישולמו תגמולי הביטוח כאחוז
הנכות מסכום הביטוח לנכות מלאה וצמיתה שיקבע בהתאם
לחוות דעת רופא מומחה בתחום מטעם המבוטח.
המבטח רשאי להעמיד את חוות הדעת ו/או את המבוטח
לבדיקה של רופא מטעמו, ועל חשבון המבטח.
נכות צמיתה חלקית תחושב באחוזים מסכום הביטוח המלא.
במקרה של מספר נכויות צמיתות, כל נכות תחושב מסכום
הביטוח המלא ולא יותר מסכום הביטוח במצטבר.
לדוגמא : נכות צמיתה בגובה של 30% תזכה בתגמולי ביטוח
של $9,000 או $4,500 בהתאמה לגיל המבוטח.
במקרה של שילוב נכויות צמיתות לאדם בין הגילאים 66-18
ו 364- יום – 20% על איבר מסוים ו 10%- על איבר נוסף -
החישוב יבוצע כדלקמן:
20% מסך התקרה שווי ערך ל $30,000X20%( $6,000 (
10% ממסך התקרה שווי ערך ל $30,000X10%( $3,000 (
סה"כ: $9,000
בכל מקרה לא ישולמו תגמולי ביטוח מעבר לסכום הביטוח
המלא לתקופת ביטוח.
20.3
חריגים
נכות או מוות שלא נגרמו באופן ישיר מתאונה.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page