top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה מיוחדת למצב רפואי קודם מיוחד

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
19.1
הגדרות:
19.1.1 מצב
רפואי קודם
מיוחד
המצב הרפואי המיוחד שצוין מפורשות ככזה בדף פרטי
הביטוח.
19.1.2
החמרה
במצב רפואי
מיוחד
שינוי פתאומי ובלתי צפוי, במצב בריאותו של המבוטח
במהלך שהותו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח, מחמת
מצב רפואי קודם מיוחד, וכאשר הטיפול הרפואי בשינוי
כזה היה הכרחי מבחינה רפואית כטיפול חירום לביצוע
בחו"ל והמבוטח לא יכול מבחינה רפואית לדחות
את הטיפול עד לשובו לישראל ו/או לשוב לישראל
לביצוע הטיפול הרפואי.
19.2
התחייבות
המבטח
במקרה של החמרה במצב רפואי קודם מיוחד, יינתן
כיסוי להוצאות רפואיות כמפורט בפרק 2 בפוליסה
הבסיסית, עד לסך של 100,000 $

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page