top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה מיוחדת לביטול נסיעה בשל פעילות
מבצעית למשרתי קבע

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
21.1
הגדרות:
21.1.1
פעילות מבצעית – פעילות צבאית שאורכת לא
יותר מ 72 שעות.
21.1.2
גורם מאשר –קצין בדרגת תת אלוף לפחות בצה"ל
21.2
פרק זה מכסה הוצאות ביטול נסיעה בלבד של
המבוטח ובני משפחתו הגרעינית, כהגדרתה בסעיף
1.25 , כתוצאה מהשתתפותו של המבוטח בפעילות
מבצעית, בהתאם לתקרת הכיסוי לפרק 10 - ביטול
נסיעה.
21.3
על המבוטח להמציא למבטח אסמכתא כתובה וחתומה
על ידי הגורם המאשר כי הפעילות המבצעית מנעה
מהמבוטח את יציאתו לחו"ל וכתוצאה מהפעילות
המבצעית נדרש לבטל את הנסיעה.
21.4
חריגים
לפרק זה
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או
תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים
המפורטים להלן:
21.4.1
פעילות מבצעית שנמשכה מעבר ל 72 שעות.
21.4.2
הוצאות ביטול נסיעה אם לא הומצאה אסמכתא
מתאימה מהגורם המאשר.
21.4.3
הוצאות קיצור נסיעה לפי פרק 7 בפוליסה.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page