top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לספורט חורף

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
14.1
הגדרה- ספורט חורף משמעותו:
פעילותו של המבוטח באחד או יותר מענפי הפעילות הבאים
הנעשית במסגרת תחביב בלבד. כמפורט להלן:
סקי שלג ו/או סנובורד ו/או מזחלות שלג ו/או אופנועי שלג.
סקי פס - כרטיס המקנה זכות שימוש ברכבל הנמצא
באתר הסקי.
14.2
התחייבות המבטח:
14.2.1
במקרה בו נפגע המבוטח בחו"ל כתוצאה מפעילותו
במסגרת ספורט חורף ונזקק לשירותים רפואיים בחו"ל יכסה
המבטח הוצאות רפואיות כמפורט בפרק 2 בלבד, עד לגבול
אחריות המבטח בגין פרקים אילו, ובכפוף לתנאים ולסייגים
לפרקים אלו אלא אם שונו במפורש בפרק זה.
14.2.2
טיפול חירום בשיניים ו/או בחניכיים כתוצאה מפגיעה
במהלך פעילות ספורט חורף, שלא ניתן לדחותם עד לשובו
של המבוטח לישראל, יכוסו עד לסך של $1,000 .
לא יינתן כיסוי עבור הוצאות המשך טיפול בישראל.
14.2.3
סקי פס
במקרה של פציעה או מחלה של המבוטח בחו"ל, המכוסה על
פי פוליסה זו, אשר על פי הנחייה מתועדת של רופא מוסמך
בחו"ל נמנע ממנו להמשיך ו/או לסיים את פעילות הסקי
שתוכננה ושולמה מראש, ישפה המבטח את המבוטח בגין
החלק היחסי של אותם ימי סקי פס שלא נוצלו על ידי המבוטח
בפועל עקב הפציעה או המחלה כאמור עד לסך של $300 .
14.2.4
ציוד סקי
במקרה של אובדן או גניבה של ביגוד ייעודי, כפפות, משקף
ייעודי, מגלשיים או סנובורד, ובתנאי שנרכשה הרחבת
הכבודה לפי פרק 6, יורחב כיסוי הכבודה המפורט בפרק 6
לכלול גם את הפריטים לעיל בלבד, בהתאם לתקרות הכיסוי
של פריט ודברי ערך ובהתאם לתנאי הכיסוי המחייבים
המצאת דו"ח משטרה.
14.2.5
אחריות
כבודה בידי
מוביל או
צד שלישי
בכל מקרה של אבדן או גניבה כאשר הציוד המפורט בסעיף
14.2.4 שלעיל אשר היה באחריות מוביל או צד שלישי יחולו
התנאים המפורטים בסעיף 6.6 .
14.2.6
אובדן ימי
סקי עקב
סגירת
האתר
לתקופה
של 48
שעות
ומעלה
אובדן ימי סקי שלא נוצלו בפועל עקב סגירה של אתר הסקי
לתקופה העולה על 48 שעות ברצף יכוסה עד לסך של $100
ליום שלא נוצל עקב סגירת האתר, ועד לאובדן מקסימלי של 3
ימי סקי בפועל, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. אתר הסקי נסגר כתוצאה מתנאי מזג אויר קשים שאינם
מאפשרים פתיחת האתר במשך 48 שעות ברצף, והוצג
למבטח אישור מתאים של הרשויות המוסמכות על אי פתיחת
האתר בתקופה הרלוונטית.
2. המבוטח שילם מראש עבור הטיסה/הנסיעה, שהות וסקי פס.
יובהר, יום ההגעה ויום העזיבה לא ייחשבו במניין הימים לצורך
קבלת פיצוי כספי.
14.3
חריגים לפרק זה:
המבטח לא יהיה אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או בכל
תביעה הקשורה ו\או הנובעת מהמקרה המפורט להלן:
14.3.1
מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות
היסודיים של האתר או המסגרת בה הייתה הפעילות.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page