top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לכיסוי כבודתו ומטענו האישי של המבוטח

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש
בדף פרטי הביטוח.
6.1
הגדרות לפרק זה:
6.1.1כבודה
מטען אישי הנלווה למבוטח בצאתו מישראל
6.1.2
תקופת
הביטוח
לפרק זה
תקופת הביטוח תחל מהרגע שבו המבוטח עזב את ביתו בדרכו
לחו"ל או אם מסר הכבודה למוביל לפני כן - מרגע המסירה,
ותסתיים ברגע קבלת הכבודה, עם שובו לישראל, ישירות
לביתו, הכל בתוך תקופת הביטוח כמצוין בדף פרטי הביטוח.
6.1.3
דברי ערך
פריטים הכלולים בכבודתו האישית של המבוטח ובתנאי
שאינם כלולים בכיסוי ביטוחי אחר, שהינם אילו:
מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, דברי חשמל
אלקטרוני או אופטי )למעט מכשירים סלולאריים, מחשבים
ניידים ו/או מחשבי לוח או כל דומה לזה, מצלמה
ואביזריה(, כלים מוסיקליים, חפצי קודש ופולחן בלבד.
על המבוטח לשאת את הפריטים המפורטים לעיל ככל
הניתן בצמוד לגופו או בתיק יד הצמוד לו, או לאכסנם
במקום מאובטח ושמור, וככל הניתן בכספת.
6.1.4
פריט /
מערכת
פריטים
מוצר או חלק של מוצר )לדוגמא: פריטי לבוש ,נעליים וכיו"ב(.
למען הסר ספק חליפות על כל חלקיהן, נחשבות למערכת פריטים.
בכל מקרה מערכת פריטים הינה מוצר המורכב ממספר חלקים.
6.2 מקרה
הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח במקרה של אובדן או גניבה
בלבד שארע לכבודתו במשך התקופה כקבוע בהגדרה
שבסעיף 6.1.2 עד לסך מירבי של $2,500 ובניכוי
השתתפות עצמית, כנקוב בטבלת גבולות האחריות.
6.2.1
דו"ח
משטרה
או אישור
מוביל
כיסוי בגין פרק זה מותנה בכך שהמבוטח המציא למבטח
דו"ח מהמשטרה המקומית במקום בו אירע האבדן או
הגניבה או אישור מוביל אווירי או אחר, אשר יפרט את
נסיבות האירוע ואת הכבודה שאבדה או נגנבה.
כיסוי בנסיבות בהן לא ניתן לפנות למשטרה המקומית
או אחר במקום בו אירע האובדן או הגניבה מותנה בדיווח
מיידי למבטח וקבלת אישורו והסכמתו בנסיבות המדווחות.
6.3
מתוך הסך המרבי כאמור לעיל יוגבלו תגמולי ביטוח בגין
הכבודה כדלקמן:
6.3.1
ערך פריט או דבר ערך בודד או מערכת פריטים - עד לסך
של $300 .
6.3.2
סה"כ דברי ערך- עד לסך כולל של $500 .
מובהר בזאת כי הכיסוי לדבר ערך בודד הינו עד לתקרת פריט
כמפורט בסעיף 6.3.1 .
6.3.3
סה"כ ערך מזוודה או תיק או ארנק עד לסך של $75 .
6.3.4
במקרה של גניבת כבודה מכלי רכב )כולל דברי ערך( עד לסך
של $300 .
6.3.5
במקרה של איחור העולה על 12 שעות בהגעת הכבודה
ליעדה - עד לסך של $150 .
הסכום יוטען למבוטח ישירות לכרטיס ה- PassportCard
והינו בגין הוצאות הכרחיות שעשה המבוטח לשם רכישת
פריטי הכבודה החיוניים להמשך שהותו בחו"ל. הוצאות
הכרחיות הינן הוצאות הנדרשות לקיום יומיומי של המבוטח
בחו"ל כגון רכישה של מוצרי היגיינה בסיסיים )כגון משחת
שיניים, מוצרי רחצה, בגדים תחתונים וכדומה(.
על המבוטח להמציא אסמכתאות המעידות על הרכישה, אם
באמצעות ה- PassportCard או בכל דרך אחרת.
הטענת כרטיס ה PassportCard בסעיף זה הינה למבוטח
מעל גיל 18 בלבד.
התשלום על פי סעיף זה עבור מבוטח מתחת לגיל 18 , יתבצע
לאחר שובו של המבוטח לישראל, ובכפוף להגשת תביעה
בצירוף אסמכתאות המעידות על הוצאות הכרחיות עקב
העיכוב בהגעת הכבודה.
התברר כי הכבודה אבדה ולא נמצאה, ינוכה סכום זה לעיל
מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין אובדנה של הכבודה.
6.3.6
הוצאות לשחזור דרכון, כרטיס טיסה ורישיון נהיגה בלבד -
עד לסך של $150 .
6.4 . חריגים
לפרק זה:
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה
הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
6.4.1
כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, כרטיסי אשראי,
זיכויים, תלושים, שוברי רכישה.
6.4.2
הוצאת ויזה שהייתה בדרכון שאבד/נגנב/ניזוק, שחזור
מסמכים כלשהם אחרים למעט כאמור בסעיף 6.3.6 לעיל.
21
6.4.3
תוכנת מחשב, תקליטורים, כרטיסי זיכרון, disk on key
וכל רכיב זיכרון שהוא, תוכנות מפות למכשירי ניווט וכל
תוכנה אחרת מכל מין וסוג לכל מכשיר אלקטרוני או
ממוחשב, תוכנות הפעלה.
6.4.4
מכשיר טלפון סלולארי ואביזריו.
6.4.5
כרטיסים או ואוצ'רים או אישורי כניסה למיניהם )כגון
רכבת, אוטובוס, תיאטרון ומופעים, אתרי תיירות, אתרי
סקי או צלילה ואתרים אחרים(.
6.4.6
סוללות מכל מין וסוג.
6.4.7
מחשב נייד או מחשב לוח )טאבלט( מכל מין וסוג כולל
אביזרים נלווים.
6.4.8
מצלמה ואביזריה, לרבות עדשות.
6.4.9
אובדן או גניבה של כלי עבודה עסקיים ו/או טובין
מסחריים, כולל דוגמאות סחירות עסקיות, ציוד מקצועי.
6.4.10
משקפיים )לרבות משקפי שמש(, עדשות מגע, מכשירים
רפואיים, תרופות לסוגיהן, שיניים תותבות, מכשירי
שמיעה, תרופות )כמטען(.
6.4.11
מטען אישי מתכלה, לרבות:
1. בשמים, מוצרי פרפומריה )איפור, כלי איפור, מסרק,
מברשת, לק וכדומה(.
2. מוצרי טבק למיניהם ואביזריהם.
3. דברי מאכל ושתייה מכל מין וסוג.
6.4.12
דברי אומנות.
6.4.13
ציוד סקי, ציוד צלילה, ציוד גלישה מכל סוג, אופניים או
חלקי אופניים ואביזריהם.
6.4.14
נזק כלשהוא לכבודה, בלאי רגיל, שחיקה, התבלות
הדרגתית, שבר או קלקול מכני או חשמלי.
6.4.15
אובדן או גניבה של דברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו
של המבוטח או שלא בתיק יד הצמוד למבוטח או שלא
דאג לאחסנם במקום מאובטח וככל שניתן בכספת.
6.4.16
אובדן , או גניבה הנגרמים אך ורק כתוצאה מרשלנות
רבתי של המבוטח המלווה במצב נפשי של פזיזות או אי
אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות מקרה הביטוח, או אובדן
הנגרם עקב הפקעה או החרמה.
6.4.17
נזק תוצאתי.
6.4.18
גניבת מיטלטלין כלשהם שאינם כבודה כהגדרתה בסעיף
6.1.1 , המתרחשת במקום שהותו של המבוטח בחו"ל
כאשר מקום השהות הינו ביתו של המבוטח או מקום בו
המבוטח נוהג לשהות שהיית קבע במהלך שהותו במדינת
היעד לתקופות קבועות ושאינו בית מלון או דירת נופש
זמנית למטרות תיירות.
6.5 . ניכוי בלאי
בגין החזר לכבודה שאבדה או נגנבה יחולו ההוראות הבאות:
למען הסר ספק יצוין כי הוראות ניכוי בלאי חלות על כל
הכבודה המכוסה על פי פוליסה זו, לרבות דברי ערך
כהגדרתם לעיל.
6.5.1
במקרה שהכבודה שאבדה או נגנבה הייתה חדשה ונרכשה
בתקופה של עד שנה לפני האירוע ורק אם בידי המבוטח
קבלות קניה המעידות על כך, תוערך הכבודה ע"י המבטח
לפי ערכה ביום הרכישה )ללא ניכוי עבור בלאי(, אולם מסכום
תגמולי הביטוח תנוכה השתתפות עצמית.
6.5.2
במקרה ואין למבוטח קבלות קניה כאמור לעיל ו/או מועד
רכישת הכבודה מעל שנה לפני האירוע, תוערך ערכה של
הכבודה ע"י המבטח, אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי
שישולם בגין אובדן או גניבה לכבודה, ערכו של הפריט
בכבודה כחדש ובניכוי בלאי שלא יפחת מ 35%- ולא יעלה על
65% מערכו של הפריט כחדש.
הבלאי עבור מתכות יקרות, לרבות יהלומים ותכשיטי כסף
וזהב לא יעלה על 35% .
6.6 . כבודה
בחזקת מוביל
כבודה שהייתה בחזקת מוביל אווירי או יבשתי או שהייתה
באחריות צד שלישי )להלן "המוביל"(, במקרה זה תהא חובת
המבוטח להודיע למוביל שבחזקתו הייתה הכבודה על אובדנה
או גניבתה וזאת בסמוך לגילוי האובדן או הגניבה .המבוטח
יהיה חייב לשתף פעולה עם המבטח לצורך הקטנת הנזק
למבטח והכל בכפוף לאמור בסעיף 24.3 להלן .
המבטח יפצה את המבוטח במקרה כאמור רק מעל הסכום
שישולם על ידי המוביל או הצד השלישי, לפי העניין, ועד
לגבול אחריותו של המבטח על פי פרק זה והכל בכפוף
לסעיפים 24.4 ו 24.5- להלן.
מבוטח אשר לא יפעל בהתאם להוראות המוביל או צד שלישי
להגשת התלונה על האבדן או הגניבה וכתוצאה מכך תידחה
תלונתו נגד המוביל או צד שלישי, יהיה זכאי רק להפרש שבין
ההחזר שהיה ניתן על ידי המוביל או צד שלישי לבין תקרת
הכיסוי על פי הרחבה זו.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page