top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לכיסוי גניבת מכשיר סלולארי

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
16.1
הגדרות:
16.1.1
מכשיר
סלולארי
מכשיר טלפון נייד הפועל באמצעות רשת סלולארית, לרבות
SMART PHONE , בבעלות המבוטח, ואביזריו )לא כולל
סוללות ו/או סוללות נטענות( לרבות מטען, אוזניות מכל סוג
לרבות אלחוטיות, נרתיק, תחנת עגינה וכדומה לרבות מיני -
טאבלט עם אופציית שימוש כמכשיר סלולארי.
16.1.2 אביזרים
נלווים
אוזניות, דיבורית, תחנת עגינה ומטען )כולל כבלי טעינה(,
כרטיס זיכרון )חומרה בלבד, ללא תוכנה(.
16.2
מקרה
הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה בלבד של מכשיר טלפון
סלולארי ו/או אביזריו בהתאם לדגם שהצהיר המבוטח במעמד
:
רכישת הפוליסה ובתנאים המצטברים הבאים
המבוטח רכש את המכשיר הסלולארי ואביזריו לפני
•.
תחילת תקופת הביטוח
הגניבה התרחשה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.
•• המבוטח נקט באמצעי זהירות סבירים להגנה על המכשיר
הטלפון הסלולארי ואביזריו מפני גניבה, על ידי השגחה
צמודה של המבוטח על המכשיר הסלולארי ואביזריו
במקום מאובטח ושמור וככל הניתן בכספת.
• המבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית אשר יפרט
את נסיבות הגניבה ודגם המכשיר הסלולארי ואביזריו.
כיסוי בנסיבות בהן לא ניתן לפנות למשטרה המקומית או
אחר במקום בו אירעה הגניבה מותנה בדיווח מידי למבטח
וקבלת אישורו.
16.3
התחייבות
המבטח:
במקרה של גניבה בלבד של מכשיר סלולארי ו/או אביזרים
נלווים שהמבוטח נשא עמו בעת צאתו מישראל לחו"ל,
אשר ארעה במהלך שהותו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח,
ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 16.2 לעיל,
ישפה המבטח עד לסך של 800$ עבור המכשיר ועד לסך
של 75$ עבור אביזרים נלווים, ובכפוף לניכוי בלאי על פי
ההוראות המפורטות בפרק 7 )כבודה( והשתתפות עצמית
כנקוב בטבלת גבולות האחריות.
16.4
גניבה
מכלי רכב
במקרה בו נגנב המכשיר הסלולארי ו/או אביזרים
מתוך כלי רכב ישופה המבוטח עד לתקרה של $300
בלבד, בניכוי השתתפות עצמית כנקוב בטבלת גבולות
האחריות.
16.5
חריגים
ותנאים
מיוחדים
להרחבה
זו:
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או
תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים
המפורטים להלן:
16.5.1
נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות הפסד כספי או אחר,
עגמת נפש, נזק כאמור לתוכנה ו/או מערכות הפעלה,
אבדן חומרים, תמונות, מצגות וכל דבר אחר השמור על
גבי המכשיר הסלולארי לרבות על רכיב זיכרון כלשהוא,
בין אם מותקן במכשיר סלולארי או נלווה למכשיר
סלולארי כגון כרטיסי זיכרון וכדומה.
16.5.2
גניבת סוללות נטענות או אחרות מכל מין וסוג.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page