top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה להחזר דמי השתתפות עצמית לרכב
שכור / קרוואן בעקבות גניבה או תאונה בחו"ל

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
18.1
הגדרות:
18.1.1רכב
רכב פרטי או מסחרי )שאינו רכב דו גלגלי( שמשקלו אינו
עולה על 3.5 טון.
18.1.2
קרוואן
קרוואן ממונע ואחוד שמהווה רכב בפני עצמו או קרוואן
נייד שנגרר על ידי רכב.
18.1.3
דמי
השתתפות
עצמית
חלקו היחסי של המבוטח מהשיפוי שניתן על ידי חברת
הביטוח שביטחה את הרכבבגין גניבה או נזק שיגרם
לרכב והכל בהתאם לחוזה ההשכרה בין המבוטח לחברת
השכרת הרכב/קרוואן ולחברה המבטחת את הרכב.
18.2
מקרה
הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח עבור דמי השתתפות העצמית
בהם המבוטח נשא או עליו לשאת, במקרה של נזק תאונתי
לרכב או לקרוואן, לרבות גניבת הרכב או הקרוואן או נזק
תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב או
בקרוואן, בעת היותו שכור ע"י המבוטח מחברת ההשכרה
לשימושו בחו"ל למטרות חברתיות, פרטיות ו/או לנסיעות
במהלך עסקים ואשר אירעו במהלך תקופת הביטוח,
כנקוב בדף פרטי הביטוח.
18.3
התחייבות
המבטח
בקרות מקרה הביטוח ישלם המבטח תגמולי ביטוח
פעם אחת בלבד בהתאם לתקופת הביטוח וגובה הכיסוי
שבחר המבוטח עד לסך של $1,500 , ולא יותר מ דמי
ההשתתפות העצמית בהם נשא המבוטח או שעליו לשאת
בפועל בהתאם לתנאי חוזה ההשכרה ותנאי הביטוח בו היה
הרכב מבוטח.
מובהר כי עם קרות מקרה הביטוח המזכה את המבוטח
בכיסוי - יסתיים הביטוח על פי פרק זה.
18.3.1
תנאי לכיסוי על פי הרחבה זו, הינו כי למבוטח או לכל
אדם אחר הנוהג ברשות המבוטח היה בעת קרות מקרה
הביטוח רישיון נהיגה בר תוקף במקום הימצאו של
המבוטח המתאים לסוג הרכב השכור על ידו.
18.4
חריגים ותנאים מיוחדים להרחבה זו:
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או
תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד יותר מהמקרים
המפורטים להלן:
18.4.1
נהיגת המבוטח או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת
סמים.
18.4.2
שימוש ברכב כאשר אין ברשות המבוטח או המורשה
שנהג ברכב בקרות מקרה הביטוח רישיון נהיגה תקף
לארץ האירוע. במקרה שבארץ האירוע אין צורך ברישיון
נהיגה תקף לכלי הרכב הרלוונטי, יינתן כיסוי על פי
תכנית זו רק אם למבוטח או למורשה היה רישיון ישראלי
תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף לסוג כלי הרכב שבו נהג
המבוטח.
18.4.3
שימוש ברכב למטרות תחרות או מטרות אחרות מעבר
למטרות המוזכרות בסעיף 18.2 .
18.4.4
שימוש ברכב שלא בכביש סלול וייעודי לשימוש כל סוגי
כלי הרכב.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page