top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה להוצאות הריון עד שבוע 32

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
11.1
במקרה של החמרה בלתי צפויה של מהלך ההריון המחייבת
קבלת טיפול רפואי בחו"ל, יינתן כיסוי להוצאות רפואיות לרבות
טיפול או אשפוז של פג והוצאות נוספות )פרקים 2 ו 3- ( וזאת
בכפוף לתנאים הבאים:
11.2
סה"כ התחייבות המבטח להוצאות רפואיות בעת אשפוז
בבית חולים בחו"ל ושלא בעת אשפוז בחו"ל עקב הריון לא
תעלה על סך של $250,000 .
מובהר כי התחייבות המבטח כפי שצוינה לעיל הינה
תקרת הכיסוי המוחלטת והיא במקום התקרות האמורות
לפרק 2 ו 3.
11.3
חריגים לפרק זה:
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישא בכל הוצאה /ות ו/או
בכל תביעה /ות הקשורה /ות ו/או הנובע /ות מאחד או
יותר מהמקרים המפורטים להלן:
11.3.1
המשך טיפול לאחר הטיפול הראשוני כאשר נאסר על
המבוטחת להמשיך בפעילות שלשמה נסעה לחו"ל
והמבוטחת בחרה להתעלם מהוראה זו.
11.3.2
כל הוצאה רפואית בחו"ל כאשר המבוטחת נמצאת
בשמירת הריון שלא במסגרת אשפוז בבית חולים בחו"ל
וללא מניעה רפואית לשוב לישראל.
11.3.3
הפלה יזומה שאינה כתוצאה מהחמרה במצב ההריון.
11.3.4
הוצאות מעקב שוטף של הריון ,בדיקות שגרתיות.
11.3.5
מקרה הביטוח הינו כתוצאה מספורט אתגרי ו\או
ספורט חורף או כתוצאה מפעילות מאומצת שבוצעה
על ידי המבוטחת ואשר סביר להניח שיש בפעילות זאת
משום סכנה ממשית לפגיעה במהלך ההיריון למעט אם
הרחבות כאמור מעלה נמכרו למבוטחת .

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page