top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לגניבה של מצלמה

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
17.1
הגדרות:
17.1.1מצלמה
מכשיר ייעודי בעל פונקציה יחידה או עיקרית לצילום
תמונות ו/או וידאו הנועד לשימוש פרטי של המבוטח.
מצלמה יכול שתהיה “גוף” בלבד )ללא עדשה(.
למען הסר ספק יצוין כי מחשב, מכשיר סלולארי, טאבלט,
מצלמת אינטרנט או כל מכשיר אחר בעל פונקציית צילום
שאינו מכשיר ייעודי לצילום בלבד, אינו נכלל בכיסוי זה או
בהגדרת מצלמה.
17.1.2עדשה
עצמית, אביזר המורכב על המצלמה ומהווה חלק בלתי
נפרד מהמצלמה.
17.2
מקרה
הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה בלבד של מצלמה
בהתאם לדגם שהצהיר המבוטח במעמד רכישת הפוליסה
:
ובתנאים המצטברים הבאים
המבוטח רכש את המצלמה ו/או העדשה לפני תחילת
•.
תקופת הביטוח
הגניבה התרחשה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח
• • המבוטח נקט באמצעי זהירות סבירים להגנה על
המצלמה ו/או העדשה מפני גניבה, על ידי השגחה
צמודה של המבוטח על המצלמה במקום מאובטח ושמור
וככל הניתן בכספת.
המבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית אשר יפרט
כיסוי
את נסיבות הגניבה ודגם המצלמה ו/או העדשה.
בנסיבות בהן לא ניתן לפנות למשטרה המקומית או אחר
במקום בו אירעה הגניבה מותנה בדיווח מידי למבטח
וקבלת אישורו.
17.3
התחייבות
המבטח
במקרה של גניבה בלבד של מצלמה אחת ו/או עדשה
אחת בבעלות המבוטח או בחזקתו, אשר אירעה במהלך
שהותו בחו"ל, ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים
בסעיף 17.2 לעיל, ישפה המבטח את המבוטח עד לסך
הנקוב $750/1,500 / $2000 בהתאם למצוין בדף פרטי
הביטוח, ובכפוף לניכוי בלאי על פי ההוראות המפורטות
בפרק 7 )כבודה( והשתתפות עצמית כנקוב בטבלת גבולות
האחריות.
17.4
גניבה
מכלי רכב
במקרה בו נגנבה המצלמה ו/או עדשה מתוך כלי רכב
ישופה המבוטח עד לתקרה של $300 בלבד, בניכוי
השתתפות עצמית כנקוב בטבלת גבולות האחריות.
17.5
חריגים
ותנאים
מיוחדים
להרחבה
זו :
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו\או
תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים
המפורטים להלן:
17.5.1
אביזרים נלווים למצלמה כגון תיק נשיאה, חצובה, רכיבי
זיכרון ותכולתם וכל אביזר שאינו המצלמה או עדשה, בין
אם מורכבים על המצלמה או חיצוניים למצלמה.
17.5.2
עלות התוכנה או נזק שייגרם לכל תוכנה, רכיב זיכרון,
לרבות מערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת שמותקנת
על המצלמה.
17.5.3
נזק תוצאתי לרבות בשל אבדן מידע מכל סוג שהוא
שהיה על המצלמה, לרבות אובדן חומרים, תמונות,
מצגות וכל דבר אחר השמור על גבי רכיב זיכרון כלשהו,
עגמת נפש, הפסד כספי או אחר.
17.5.4
נזק ישיר, עקיף או תוצאתי.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page