top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

הרחבה לגניבה של מחשב נייד/מחשב לוח -טאבלט

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צויין במפורש בדף
פרטי הביטוח.
15.1
הגדרה- מחשב נייד משמעו: מחשב נייד או מחשב
לוח )טאבלט( שאינו מכשיר סלולארי ו/או מחשב עם
פונקציות לקיום שיחות.
15.2
מקרה
הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין גניבה בלבד של מכשיר
מחשב נייד בהתאם לדגם שהצהיר המבוטח במעמד
רכישת הפוליסה ובתנאים המצטברים הבאים:
המבוטח רכש את המחשב הנייד לפני תחילת תקופת
•הביטוח.
הגניבה התרחשה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.
• • המבוטח נקט באמצעי זהירות סבירים להגנה על
המחשב הנייד מפני גניבה, על ידי השגחה צמודה של
המבוטח על המחשב הנייד במקום מאובטח ושמור
וככל הניתן בכספת.
• המבוטח המציא דו"ח מהמשטרה המקומית אשר
.
יפרט את נסיבות הגניבה ודגם המחשב
כיסוי בנסיבות בהן לא ניתן לפנות למשטרה המקומית
או אחר במקום בו אירעה הגניבה מותנה בדיווח מידי
למבטח וקבלת אישורו.
15.3
התחייבות
המבטח
במקרה של גניבה בלבד של מחשב בבעלות המבוטח
או בחזקתו אשר אירעה במהלך שהותו בחו"ל,
ובכפוף להתקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף
15.2 לעיל, ישפה המבטח את המבוטח עד לסך של
$750 / $1,500 / $2,000 בהתאם למצוין בדף פרטי הביטוח,
בניכוי השתתפות עצמית כנקוב בטבלת גבולות האחריות.
15.4
גניבה
מכלי רכב
במקרה בו נגנב המחשב הנייד מתוך כלי רכב ישופה
המבוטח עד לתקרה של $300 בלבד, בניכוי השתתפות
עצמית כנקוב בטבלת גבולות האחריות.
15.5
חריגים
ותנאים
מיוחדים
להרחבה
זו:
המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או
תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים
המפורטים להלן:
15.5.1
עלות התוכנה או נזק שייגרם לכל תוכנה לרבות מערכת
הפעלה או כל תוכנה אחרת שמותקנת על המחשב.
15.5.2
נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות בשל אבדן מידע
מכל סוג שהוא שהיה על המחשב או על גבי רכיב זיכרון
כלשהוא, בין אם מותקן על המחשב או נלווה למחשב,
לרבות אבדן חומרים, תמונות, מצגות וכל דבר אחר
השמור על גבי רכיב זיכרון כלשהוא, לרבות עגמת נפש,
הפסד כספי או אחר.
15.5.3
עלות אביזרים נלווים למחשב, או רכיבי זיכרון ותכולתם,
בין אם מורכבים על המחשב או חיצוניים למחשב.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page