top of page
מספר חדש 2.jpg

פספורטקארד - PassportCard

ביטוח נסיעות לחו"ל המוביל בישראל 

החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח
 

אירוע רפואי:
אירע למבוטח אירוע רפואי בחו"ל המכוסה על פי תנאי
הפוליסה וכתוצאה מאותו אירוע רפואי נבצר מהמבוטח
לשוב לישראל במועד המקורי המתוכנן הנקוב בדף פרטי
הביטוח עקב סכנה לבריאותו ולחייו, ועניין זה נתמך
על פי חוות דעת רפואית מפורשת ומנומקת מהרופא
המטפל בחו"ל, יישא המבטח בהוצאות המבוטח
כמפורט בסעיפים 3.1.1 ו 3.1.2- להלן.
מובהר בזאת כי הכיסוי יחול עד לקבלת אישור רופא
מוסמך שלפיו המבוטח כשיר לשוב חזרה לישראל.
על המבוטח להודיע למבטח מיד לאחר שנודע לו על
הנבצרות לשוב לישראל במועד המקורי. מובהר בזאת כי
האמור לא יחול במקרה בו נבצר מהמבוטח למסור את
הודעתו מפאת מצבו הרפואי. כמו כן ההודעה כשלעצמה
אינה מהווה אישור התביעה ו/או אישור לתשלום תגמולי
ביטוח.
הארכת תקופת הביטוח עד שובו של המבוטח לישראל,
מעבר לתקופת הביטוח המקסימלית, על פי שיקול דעת
המבטח ותמורת דמי ביטוח עבור התקופה הנוספת ועל
פי תעריפי המבטח בעת ההארכה.
3.1.1
כרטיס נסיעה: עד לסך של $1,500 למבוטח ועד לסך
של -$1,000 עבור מתלווה אחד בלבד.
כרטיסי נסיעה שהיו בידי המבוטח ו/או המתלווה אליו
יומחו לטובת המבטח.
3.1.2
מלון בחו"ל: שהייה נוספת במלון בחו"ל עבור המבוטח ו/
או מתלווה אחד בלבד מעבר לתקופת הביטוח, ועד לסך
של $100 לכל לילה ועד 15 לילות.
3.1.3
הוצאות רפואיות לטיפול במצב רפואי כרוני של המבוטח
שהוצהר עליו בהצהרת הבריאות בעת ההצטרפות
לביטוח. הכיסוי יינתן לביקורי רופא ורכישת תרופות
מרשם בלבד למצב הרפואי האמור במהלך תקופת
הארכת השהייה בלבד עקב מקרה הביטוח ועד לתקרת
כיסוי של $1,000 לכל תקופת ההארכה.

להצטרפות לביטוח 

באנר חדש למייל הסוכן.jpg

לנציג חייגו 077-2117744

bottom of page